ක්‍රමයේ වෙනසක් (System Change)

ලංවිම ඉංජිනේරු සංගමයේ සභාපති විදුලි ඉංජිනේරු අනිල් රංජිත් මහතා සහභාගී වන සිරස මාවත සජීවී වැඩසටහන මෙතනින් නරඹන්න….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *