ජනාධිපති සහ අගමැති ට ඉහලින් ඉන්න ප්‍රබල ඇමති කවුද…? – නිමල් පියතිස්ස – පා.ම. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ.

????? ???? ?? ?????? ????????????? ??? ?????????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *