”ජනපති මට කිව්වා නරේන්ද්‍ර මෝදි බල කරනවා, ඒක නිසා අදානිට දෙන්න කියලා” – ලංවිම සභාපති

???????? ??????? ??????? ??????…

https://fb.watch/dBpy6k1gTp/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *