රට අසරණ වුනු වෙලේ අදානි සමාගමට රට පාවා දෙන්නයි යන්නේ…

????? ??.?. ?? ???????? ??????? ????? ??. ??????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *