ක්‍රමයේ වෙනසක් (System Change)

????? ???????? ?????? ?????? ?????? ???????? ????? ?????? ???? ?????? ?? ???? ???? ????? ??????? ??????? ??????….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *