‘විදුලි බිල වහා අඩු කරනු.. සුත්තරේ මෙන්න..’- විදුලි ඉංජිනේරුවෝ රටට සෙතක් පතා වර්ජනයක් අරඹති..-LankaCnews

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය විසින් මෙම මැයි මස 08 වැනිදා සිට වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගයකට එළැමීමට තීරණය කර ඇත.

මේ බව සදහන් කරමින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය විසින් නිකුත් කරන ලද මාධ්‍ය නිවේදනය මෙහි දැක්වෙයි.

Read More:

https://goo.gl/tZ2PxN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *