‘විදුලි බිල වහා අඩු කරනු.. සුත්තරේ මෙන්න..’- විදුලි ඉංජිනේරුවෝ රටට සෙතක් පතා වර්ජනයක් අරඹති..-LankaCnews

??????? ???????? ???? ?? ??????? ???? ???????? ????? ???????? ????? ?????? ??? ???? ?? 08 ?????? ??? ??????? ???????????????? ??????? ????? ?? ??.

??? ?? ????? ?????? ???? ???????? ????? ???????? ????? ?????? ?????? ??? ?? ?????? ???????? ???? ????????.

Read More:

https://goo.gl/tZ2PxN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *