විදුලි උත්පාදනයට උචිත (සාම්ප්‍රදායික) බලශක්ති ප්‍රභවයන්හි සංයුතිය …

Ada

2016-08-08 සඳුදා

ලංකාවට උචිත සාම්ප්‍රදායික සහ විකල්ප විදුලි උත්පාදන මාර්ග පිළිබඳ මතවාද බොහෝමයකි. මෙහිදී ප්‍රායෝගික සැලැස්මකට වගකිවයුතු වෘත්තිකයන්ගේ හඬ යටපත් කරමින් අන්තවාදී සිහින මතවාද ශීඝ්‍රයෙන් සමාජගත වෙමින් පවතියි.  වගකිවයුතු වෘත්තීය සමිතියක් වශයෙන් අප මේ ලිපියෙන්…. READ MORE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *