විදුලි ඉංජිනේරුවෝ මැයි 08 සිට අකුරට වැඩ – Dinamina

???????? ??? ??????? ???? ??? ??????? ??????? ?????? ????? ??????? ????? ???????. ????? ??? ???????? ?????? ????
Click to view:

http://epaper.dinamina.lk/art.asp?id=2018/04/19/pg08_4&pt=p&h=

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *