විදුලි ඉංජිනේරුවෝ මැයි 08 සිට අකුරට වැඩ – Dinamina

බලධාරීන් සමග සාකච්ඡා සිදු කළේ මහජනතාව අමාරුවේ දමන්නේ නැතිව අර්බුධය විසදා ගනීමටයි. නමුත් අපට විසදුමක් ලැබුණේ නැහැ
Click to view:

http://epaper.dinamina.lk/art.asp?id=2018/04/19/pg08_4&pt=p&h=

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *