ලංවිම ජනවාරියේ අලාභය බිලියන 8.6 ක්

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ජනවාරි මස අලාභය රුපියල් මිලියන 8,617 ක් බව වාර්තා වේ.

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවීමට…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *