ලංකාදීප – කරලියේ පෙරැලි – 27/04/2018

මම නැති ආර්ථික කමිටුවක මගේ තීන්දුවක් තියෙන්නේ කොහොමද?
වහාම විදුලිබල මණ්ඩලයේ සකස් කරපු ජනන සැලැස්ම කැබිනට් දාල අනුමත කරන්න!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *