රටට අවශ්‍ය තරමට විදුලි බලය නිපදවීම ඉදිරියේදී ප්‍රශ්නයක් වේවි

අපේක්ෂිත වර්ෂාපතනය නොලැබියාම සහ ඛනිජ තෙල් ආනයනය කිරීමේ පවතින ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් නිසා ඉදිරි මාස කිහිපය තුළදී රටට අවශ්‍ය තරම් විදුලිබල උත්පාදනය කිරීම ගැටලු සහගත වනු ඇතැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ විදුලි ඉංජිනේරු සංගමයේ සභාපති අතුල වන්නිආරච්චි මහතා පැවසීය. සම්පූර්ණ ලිපිය කියවීම සඳහා…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *