මිනිස්සු දුක් විඳින්නේ දේශපාලඥයින්ගේ තීරණ නිසා කියලා ඔවුන් දන්නේ නෑ…

අදාල පුද්ගලයෝ, දේශපාලඥයෝ, රජය පක්ෂයේ හෝ විරුද්ධ පක්ෂයේ දැන් බොහොම සතුටින් වාඩි වෙලා හිනා වෙවී ඉන්නවා…
සමහර විට ඒගොල්ලෝ දන්නෙත් නෑ මීට අවුරුදු 6 කට කලින් ඒගොල්ලෝ අහෝසි කරපු අහවල් බලාගාරේ හින්දා තමයි අනේ මේ power cut එක අද තියෙන්නේ කියලා…
මොකද ඒ ඒ අවස්ථා වලට තම තමන් හිතුමතේට තමන්ට තියෙන පීඩනයට වාණිජමය අංශ වලින් තමන්ට තියෙන බලපෑමට… පිටරටවල් වලින් එන යෝජනා….
අපි ඊයේ පෙරේදා ඇහුවනේ මිත්ර රටකින් කිව්වා කියලා අපේ මේ අහවලාට මේ බලාගාරේ දෙන්ඩ කිව්වා කියලා…
මේ යෝජනා හින්ද මේ බලාගාර ව්යාපෘති එහේ මෙහේ වෙනවා….
අවුරුදු පහක් හයක් ගිහිල්ලා තමයි එකේ විපාකය එන්නේ…
ඒ විපාකය ආවම ඒ තීරණ ගත්ත නොගත්තු පුද්ගලයන් දන්නෙත් නෑ මම මේ කරපු දේ නිසා තමයි මේක මෙහෙම උනේ කියලා….
කවුරුත් ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නෙත් නෑ, ඒගොල්ලෝ දන්නෙත් නෑ…
ජනතාව දුක් විඳිනවා…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *