මහජන උපයෝගිතා කොමිශන් සභාව (PUCSL) තමන්ට නීතියෙන් පැවරී ඇති බලයෙන් පිට ක්‍රියා කරනවා -අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා

PUCSL ?? ?????? ???????????, ??????????? ?? ????????? ?? ??????? ?????? ????? ???? ???? ?????? ?? ????????? ????? ?????? ??????? ?????? …

Hiru TV – Salakuna (07/05/2018)

 

Hon. Ajith P. Perera, M.P.&  State Minister of Power and Renewable Energy

Video by – Hiru TV
ABC Private Limited

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *