මවා පෙන්වන තරම් ගල්අඟුරු මිනිසාට සහ පරිසරයට හතුරෙක් නොවේ

thumbnail of ada_03-10-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *