මණ්ඩලේ වැටුප් එක්කම ලයිට් බිලත් ඉහළට

මණ්ඩලේ වැටුප් එක්කම ලයිට් බිලත් ඉහළට

විදුලි ගාස්තු ඉහළ නැංවීම ගැන මුදල් අමාත්‍යාංශය – විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය හා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයීය අභ්‍යන්තර තිබෙන සාමූහික ගිවිසුමක් මත 2018 ජනවාරි සිට විදුලි ගාස්තුව ඉහළ දැමීමට තීරණය කර ඇත.

ගිවිසුම අනුව ඉහළ දැමෙන විදුලි ගාස්තු ප්‍රතිශතය 10%කි. විදුලිය ඒකක මට්ටමින් ගණන් බැලුවහොත් එක් විදුලි ඒකකයක මිල රුපියල් 1.60කින් පමණ ඉහළ යනු ඇතැයි දැනගන්නට තිබේ.

මෙම විදුලිය ගාස්තු 10%කින් ඉහළ දැමීමට සාපේක්‍ෂව 2018 සිට විදුලිබල මණ්ඩලය සේවකයන්ගේ වැටුප 25%කින් ඉහළ දැමිය යුතු යැයිද අදාළ ගිවිසුමේ සඳහන්ය. විදුලිබල හා මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ද මෙකී ගිවිසුමට අත්සන් තබා ඇත.

සංජීවිකා සමරතුංග (දේශය)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *