පරිසරයට හානි නොවන ලෙස සැකසූ ගල් අඟුරු බලාගාරයකට ජනපති අනුමැතිය

Lankadeepa 2017-05-07Lankadeepa 2017-05-07 2

Japan Coal PS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *