“තම්බපවනී” විදුලි උත්පාදනය මෙගාවොට් 90 ඉක්මවයි…!!!

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතු තම්බපවනී සුළං විදුලිබලාගාරය මැයි මස 11 වන දින යන්ත්‍ර 30 න් 28 ක් ම පද්ධතියට සම්බන්ධ කර විදුලිය නිෂ්පාදනය කරමින් ගිගාවොට් පැය 1.2 ක විදුලි ශක්තියක් පද්ධතියට මුදා හරින ලදී. මෙය පසුගිය ඔක්තෝබරයේ බලාගාරය මුලින්ම වාණිජ වශයෙන් විදුලිය නිපදවීම ආරම්භ කළ පසු පළමු වතාවට සම්පූර්ණ ධාරිතාවයට ඉතාමත් ආසන්නව බලාගාරය කිර්යාත්මක වූ අවස්ථාව ලෙස සැලකිය හැකියි.

එමෙන්ම මැයි මස දොළොස්වන දින රාත්‍රීයේ බලාගාරය මෙගාවොට් 95 ක විදුලි බලයක් පද්ධතියට ලබා දී ඇත.මෙම සුළංබල විදුලිබලාගාරය ලං.වී.ම. ට ලබාගැනීමට දායක වූ අප අතරින් අකාලයේ සමුගත් හිටපු ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක ඉංජිනේරු ලලිත් විදානපතිරණ මහතා ඇතුළු සියළුම ලංවීම සේවකයන් ට අපගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය සහ ආචාරය පල කර සිටිමු…!!!

On 11th May, Thambapawani Wind Power Plant in Mannar reached 92 MW limit with 28 machines in operation whilst 2 machines out for scheduled maintenance work. Daily generation for 11th May was 1.2 GWhrs. On 12th May, night peak contribution by MWPP was 95 MW.

Hats off to Everyone Including Late. Eng. Lalith Vidanapathirana who contributed towards the completion of the Thambapawani Wind Power Plant…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *