ගල් අගුරු බලාගාර වලින් පිරුණු නුවර නගරයේ වායු දුෂණය ඩීසල් බලාගාර තිබෙන කොළබටත් වඩා හතර පස් ගුණයකින් වැඩි වෙලා..

අද 15-03-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *