ගල්අඟුරු බලාගාරය වෙනුවට ඩීසල් බලාගාර දෙකක් හැදීමෙන් කෝටි 20,000 ක පාඩුවක්

thumbnail of lankadeepa-02-11-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *