උපයෝගීතා කොමිසම අනුමත කළ විදුලි ජනන සැලැස්මට ඉංජිනේරුවන්ගේ විරෝධය

මහජන උපයෝගීතා කොමිසම මගින් අනුමත කළ මෙරට දිගුකාලීන විදුලි ජනන සැලැස්මට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමයේ විරෝධය පළ වනවා. එහි සභාපති  සෞම්‍ය කුමාරවඩුගේ ප්‍රකාශ කළේ උපයෝගීතා කොමිසම අනුමත කර ඇත්තේ විදුලිබල මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කළ සැලැස්මක් නොවන බවයි.2018 වසරේ සිට 2037 දක්වා මෙරට විදුලි ජනනය සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවලි අතුරින් ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් තොර සැලසුම සඳහා මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ අනුමැතිය හිමි වුණා. එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දමිත කුමාරසිංහ හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට ප්‍රකාශ කළේ ජනතා අදහස් සහ පරිසර හිතකාමී බව සැලකිල්ලට ගෙන එම පියවරට එළඹුණු බවයි.කෙසේ නමුත්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමයේ සභාපති සෞම්‍ය කුමාරවඩු කියා සිටියේ විදුලිබල මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කළේ වඩාත්ම ලාභදායී සහ කාර්යක්ෂම සැලැස්ම බවයි.

The Ceylon Electricity board Engineers union objects the proposal put forward by the Public Utilities commission regarding long term power generation.Chairman of the union Saumya Kumarawadu states that the proposal approved by the Public utilities commission is not the proposal submitted by the Electricity board.Public Utilities Commission of Sri Lanka has granted approval to the alternate Least Cost Long Term Generation Expansion Plan 2018- 2037 of the Ceylon Electricity Board’s , with the view of ensuring energy security and continuous supply of electricity in Sri Lanka.Sri Lanka expects a 5.0% energy demand growth and a 4.5% peak demand growth rate for the period 2018-2037

READ MORE:

උපයෝගීතා කොමිසම අනුමත කළ විදුලි ජනන සැලැස්මට ඉංජිනේරුවන්ගේ විරෝධය

Engineers object Public Utilities commission proposal on power generation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *