අසාධාරණ බදු පනතට එරෙහිව ලංවිම ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ ඌව පළාත වෘත්තිකයින් හා සේවා නියුක්තිකයින් පෙත්සම් අත්සන් කිරීම – 2023 ජනවාරි 03 දින

අසාධාරණ හා අත්තනෝමතික ආකාරයෙන් සිදුකළ බදු සංශෝධන සහ පනත් සම්මත කරවා ගැනීමට විරෝධතාව පළ කරමින් ජනාධිපතිවරයා වෙත යැවීමට සූදානම් කර ඇති පෙත්සම අත්සන් කිරීම අද දින ලංවිම ප්රධාන කාර්යාලය ඉදිරිපිට සහ බදුල්ල ලංවිම ඌව පළාත් නියෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරී කාර්යාලය ඉදිරිපිට සියළුම ලංවිම වෘත්තීකයින්ගේ සහ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කළ අයුරු…
ප්රධාන කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී ලංවිම ඉංජිනේරු සංගමයේ සභාපති නිහාල් වීරරත්න මහතා මාධ්ය හමුවේ තවදුරටත් අදහස් දක්වා සිටියේය…
මෙම පෙත්සම මගින් මතු කරන වැදගත්ම කාරණාවක් වනුයේ “මහජන බදු මුදල් රජය විසින් වියදම් කරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහාත් විනිවිදභාවයකින් යුතුව එය වාර්ෂිකව මහජනතාව වෙත වාර්තා කිරීම සඳහාත් පාර්ලිමේන්තුවට වගකියන ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපිත කිරීම” යන ඉල්ලීමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *