අඩු මිලට විදුලිය සැපයීමේ සැලැස්මට උපයෝගීතා කොමිසම හරස් වෙයි.

අඩු මිලට විදුලිය සැපයීම සදහා ලංවිම මගින් ඉදිරිපත් කරනු  ලද දිගු කාලීන විදුලි ජනන සැලැස්ම ප්‍රතික්ෂේප කර මහජන උපයොගීතා කොමිසම මගින් ඉදිරිපත් කරන ලද විකල්ප සැලැස්ම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හා ඒ සම්බන්ධ කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයකට සම්බන්ධ  නොවීමට ලංකා විදුලිබල බල ඉංජිනේරු සංගමය තීරණය කර ඇත.

අඩු මිලට විදුලිය සැපයීෙම් සැලැස්මට උපයෝගිතා කොමිසම හරස් වෙයි

 

2 thoughts on “අඩු මිලට විදුලිය සැපයීමේ සැලැස්මට උපයෝගීතා කොමිසම හරස් වෙයි.

 1. kumara Reply

  තමන්ට හිමිවී ඇති රජකාරිය හරියට ඉටුනෙකර අනුනුගේ වැඩ වලට උදැලු්ල දැමීම බොහෝ අයගේ පුරුද්දය්

 2. Parakrama Jayasinghe Reply

  CEB engineers have continued to deceive the public by using manipulated data inputs to their planning process to come out with their desired output conclusion of more coal power. This time their ploy has failed as the PUCSL has clearly snhown they using the correct input data Coal power is definitely not the cheap solution that CEB has been claiming over the years. More over they have used a scenario which was included in the CEB submission itself to show that the least cost option does not require any more coal power plants. This is public information and the details are available in the PUCSL web.

  It is high time that the CEB engineers realized that their duty is to the citizens of this country who pay their salaries and not to some other interests. role of an engineer is to find alternate solutions when circumstances change over which we have no control. The Any claim that they are unable to implement their own proposal will be a clear admission of their incompetence of at worst the existence of a different agenda not in line with national interests.

  The best option available to the CEB engineers is to use their undoubted knowledge and experience to accept the challenge of ensuring a reliable and least cost energy option without resorting to coal which has been rejected al over the world. This information is readily available in the internet for any one to see.

  Thye will then win the admiration of the public as the true engineers and champions of promoting the indigenous solutions for our energy needs. This potential is enormous.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *