සාම්පූර් ගල්අඟුරු බලාගාරය ඕනෑ…

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවීමට පහත රූපය මත CLICK කරන්න…

thumbnail of ada-2016-09-30

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *