විදුලි මණ්ඩලයේ වියදම් නගින්නේ ඉන්ධනවලටයි

Oil Price

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *