මහජන උපයෝගිතා කොමිශන් සභාව (PUCSL) තමන්ට පැවරී ඇති බලයෙන් පිට ක්‍රියා කරනවා -අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *