තෙල් සංස්ථා සේවකයන්ට එල්ල කල මැර ප්‍රහාරය හෙලා දකිමු

තෙල් සංස්ථා සේවකයන්ට එල්ල කල මැර ප්‍රහාරය හෙලා දකිමු. මැරයන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක වන තෙක් අප විමසිල්ලෙන්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *