ජනාධිපති සහ අගමැති ට ඉහලින් ඉන්න ප්‍රබල ඇමති කවුද…? – නිමල් පියතිස්ස – පා.ම. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ.

ආණ්ඩු පක්ෂ හා විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් කරන හෙළිදරව්ව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *