සාම්පූර් නතරවුණාට ගල් අඟුරු බලාගාර නවත්වන්නේ නැහැ

නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාර ඉදි කළාට පස්සේ, අපේ රටේ එකම විදුලි බලාගාරයක්වත් විදුලිබල පද්ධතියට එකතු වෙලා නෑ. මේ රජය බලයට පත් වුණාට පස්සේ අප දැක්ක දෙයක් තමයි, ගෘහස්ත පාරිභෝජනය සමස්තයක් ලෙස විශාල ලෙස වැඩි වී තිබෙනවා. වර්තමාන රජය මෙතෙක් විදුලිය නොමැතිව තිබූ පවුල් ලක්ෂ දෙකකට රජයේ වියදමින් විදුලිය ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම කර්මාන්ත පවත්වාගෙන යාමේ ධාරිතාව වැඩි වී තිබෙනවා. මේ තත්ත්වය තුළ විදුලි හිඟයක් 2018 වසර වන විට ඇති වෙයි කියලා අපේක්ෂා කරනවා. සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න…

loading comments...