කාසල්රි – මාවුස්සාකැලේ ජලාශ පිටාර මට්ටමේ

(රංජිත් රාජපක්‍ෂ)  

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප‍්‍රදේශවල පිහිටි ජල පෝෂක ප‍්‍රදේශවලට කඩින් කඩ ඇදහැලෙන ධාරානිපාත වර්ෂාවත් සමඟම විවෘත කර තිබු ලක්‍ෂාපන ජලාශය ඉහළ කොත්මලේ සහ කැනියොන් ජලාශවල වාන් දොරටු  තාවකාලිකව වසා දැමු බව විදුලි බලමණ්ඩලය පවසයි.

කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට අඩි නවය දක්වාත්  මාවුස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම අඩි අට දක්වාත් පිටාර මට්ටමට ආසන්න වි තිබේ.

එම ජලාශවල ජල මට්ටම ඉහළ යෑමත් සමඟ ලක්‍ෂපාන, නව ලක්‍ෂපාන, කැනියොන, පොල්පිටිය හා විමලසුරේන්ද්‍ර යන ජලවිදුලි බලාගාර වල විදුලි උත්පාදනය උපරිම ධාරිතාවකින් සිදුකරන බව විදුලි බලමණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

කාසල්රි – මාවුස්සාකැලේ ජලාශ පිටාර මට්ටමේ

CEB to Purchase 100MW

http://ceylontoday.lk/print20170401CT20170630.php?id=31430

By M.Rishar.M.Saleem

A communiqué issued by the Ministry of Power and Energy notes that 100Mw is urgently needed by the National Grid from October 2017 to maintain uninterrupted power supply. The Ministry statement emphasizes this is a short-term measure and the Government intends to purchase this immediate need through international bids.

The water levels of the hydropower reservoirs have dropped as the expected monsoon rainfall during the last year and up to this year has not been adequately received. The prevailing drought is expected to last longer, rather unexpectedly.

The Power and Renewable Energy Ministry will call for international bids to select power generators to purchase the 100 Mw for a period of six months from October. The emergency power will be connected to the national grid when a challenging time is encountered.

The communiqué from the ministry stressed that despite Government regulations to allow the purchasing of power without competitive bidding for emergency purchases, the ministry had decided otherwise and will follow the tender process to ensure transparency.
The Cabinet of Ministers’ approval was granted to the proposal presented by the Minister of Power and Renewable Energy to procure a supplier for generators on a short-term basis at competitive prices through open-competition bidding.

Refuting the claims made by some, the ministry notes that the purchase of additional power will not be a burden on the consumer; the Government believes the situation can be managed without imposing extra burden on both consumers and the general public.
Early this year, CEB purchased 60 Mw through open competitive bids and paid lower rates to purchase, compared to earlier purchase prices.

ප්‍රමිතියකින් තොර LED විදුලි බුබුළු නිසා පාරිභෝගිකයන් අමාරුවේ

මෙරට විදුලි පරිභෝජනය ඉහළ යෑමත් සමග විදුලි බිල්පතද ඒ හා සමගාමීව ඉහළ ගොස් ඇත. එයට හේතු වී ඇත්තේ අපට විදුලිය උපදවන ජල විදුලිය සමස්ත ඉල්ලුමට සැපයුම ලබාදීමට තරම් ප්‍රමාණවත් නොවීමය. ඒ අනුව රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයන් මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන විකල්ප විදුලි උත්පාදනයන් වෙතද යොමු වීමට විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදු වී ඇත. එහිදී ඒ සඳහා වැය වන මුදල අධික වීමත් සමග පාරිභෝගිකයාට එහි වන්දිය යම් ප්‍රමාණයකින් ගෙවීමට සිදුව තිබේ.


4-thescientifi
විශේෂයෙන් මෙම මිල වැඩිවීම බලපාන්නේ ගෘහස්ථ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ටය. විදුලිය භාවිත කිරීමේදී නිවාස සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් මසකට යම් ඒකක ප්‍රමාණයක් ලබා දී ඇති අතර, එය ඉක්මවන්නන්ට වැඩි මුදලක් සිය බිල්පතට එක් වේ. එය සීමා කරගැනීම පාරිභෝගිකයාට මෙන්ම සමස්ත විදුලිබල උත්පාදනයටද ලැබෙන්නා වූ සහනයකි. මේ පිළිබඳ විදුලිබල මණ්ඩලය නිරතුරුව ජනතාව දැනුවත් කිරීම තුළින් මේ වනවිට ගෘහස්ථ විදුලි පාරිභෝගිකයන් සිය විදුලි බිල්පත සීමා කරගැනීම සඳහා අඩු ක්‍ෂයවීමකින් හා වැඩි ආලෝකයක් ලබාදෙන විදුලි බුබුළු භාවිතයට යොමු වී ඇත. එය සුබවාදී ප්‍රවණතාවක් වුවද එම ක්‍රමවේදය කෙතරම් සාර්ථකද යන්න විමසා බැලිය යුතු වේ. මන්ද වෙළෙඳ පොළේ අලෙවිය සඳහා ඇති එවැනි විදුලි බුබුළුවල ප්‍රමිතිය පිළිබඳ නිසි සොයා බැලීමක් මේ වනතුරු සිදු වී නොමැති නිසාය.

Continue reading “ප්‍රමිතියකින් තොර LED විදුලි බුබුළු නිසා පාරිභෝගිකයන් අමාරුවේ”

More diesel generating capacity ordered to saboteurs’ delight

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=173003

By Dr Tilak Siyambalapitiya

 

A power sector regulatory commission was established in 2003, called the Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL). With the new Electricity Act of 2009, PUCSL was empowered to be the regulator of the electricity supply and use. More utility services are proposed to be added to PUCSL’s mandate: petroleum and water supply.

 

The Electricity Act 2009 says, “The functions of the Commission shall be to act as the economic, technical and safety regulator for the electricity industry in Sri Lanka, and—

 

(a) to advise the Government on all matters concerning the generation, transmission, distribution, supply and use of electricity in Sri Lanka;”….

 

The latest plea of PUCSL last week for more generating capacity arose as a result of three actions: (i) the new Government of 2015 cancelled the on-going Sampur power generation project, and along with it, the Sampur No 2 project that was also in the pipeline, and PUCSL remained silent, while CEB protested heavily, (ii) when PUCSL refrained from approving the long-term generation expansion plan of CEB in 2016, approving only oil-burning power plants, and (iii) PUCSL unilaterally changing CEB’s generation expansion plan of 2017, approving and publishing it, with CEB declaring the intervention to be not according to the Commissions legal mandate.

Continue reading “More diesel generating capacity ordered to saboteurs’ delight”

Power crisis misunderstood

http://www.ft.lk/columns/Power-crisis-misunderstood/4-641192

The above was precisely the heading of a newspaper article in November 2001. I repeat the first three sentences:

As it has always been, the present power crisis and the (upcoming) price increases will be blamed on the weather and the increase in international oil prices. The weather gods, unable to defend themselves, will silently take the blame. Dry weather is not the cause for the crisis. High(er) oil prices are not the reason for the (upcoming) price increases.

Now, 16 years later, the Minister of Power and Renewable Energy sought Cabinet approval to buy diesel engines to produce 100 Megawatt electricity, exactly as it was done in 1996, 1999 to 2001, and more recently in 2016. Additionally, 60 Megawatt of similar diesel power plants are already operational.

Yet more, a further 170 Megawatt of oil power plants retired have been recalled. Furthermore, all the oil power plants in the country are operating on full power for the past several months. So, 170+60+100 = 330 MW; we have only 170MW more to get to 500 Megawatt Sampur power plant, the President and the Prime Minister cancelled in 2015.

So, in a few months, another contract can be given for 170 Megawatt, and then the replacement of Sampur with diesel power plants would be complete. See how beautifully and skilfully the professional view is overtaken by business interests, and see how precisely the numbers add up. Continue reading “Power crisis misunderstood”

CEB electrocutes Govt for Rs 3-4 billion in pay deal

http://www.sundaytimes.lk/170924/news/ceb-electrocutes-govt-for-rs-3-4-billion-in-pay-deal-260694.html

 

The Treasury may have to pump several billion rupees to fund the latest salary increase for Ceylon Electricity Board (CEB) employees who ceased their trade union action as part of a compromise deal this week, a senior official acknowledged.

While the cost of the salary increase is still being computed, Power and Renewable Energy Ministry Secretary Dr B.M.S. Batagoda told the Sunday Times, it will definitely be in excess of Rs 1 billion. “We’re still calculating, but it coul go up to between Rs 3-4 billion,” he said.

“As part of a deal worked out between the Govt and the CEB Joint Trade Union Alliance, CEB technical staff, except those on the Engineering scale, will get a 13% hike in their basic salary, while unskilled staff will receive an 8% salary increase. Non-technical staff engaged in support services, including clerical officers, drivers, meter readers and peons, will be paid an allowance of 10%,” explained Power and Renewable Energy Ministry Director (Development) and CEB Spokesman Sulakshana Jayawardena.

The increases will be retro-effective from January 1, 2017, with the CEB agreeing to pay the arrears in two instalments.

It has also been agreed to appoint a committee of external experts and CEB representatives to determine salary scales compatible to all services, within three months.

“Meanwhile, all CEB employees are to gain a further salary increase from January 1, 2018, as part of an agreement between the Board’s management and unions to increase salaries based on a three-year cycle. While it was initially reported that all employees will get a 25% salary hike, this percentage is likely to be revised, in view of the deal worked out this week,” Mr Jayawardena stressed.

Meanwhile, Dr Batagoda insisted the unions “gained nothing” from their eight-day strike. He claimed the deal signed this week was based on proposals the Govt presented to the CEB, before they went on strike.

“We were firm in our resolve to provide uninterrupted power throughout the strike, and we issued termination letters to casual workers and those on probation,” the Secretary observed, adding that, the unions were left with no choice but to return to the negotiating table, and agree to the deal.

“I don’t believe we will see another strike of this nature regarding salaries at the CEB,” he quipped.

He also insisted the salary hikes will not result in an increase in consumers’ Electricity bills.

 

Ministry seeks Cabinet mediation to resolve CEB, PUCSL fallout

The Power and Renewable Energy Ministry will seek a Cabinet directive to implement a long term Power generation plan, amidst differences of opinion between the Ceylon Electricity Board (CEB) and the Electricity sector regulator- Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL).

Power and Renewable Energy Ministry Secretary Dr B.M.S Batagoda told the Sunday Times the decision to seek Cabinet approval was because the CEB was in favour of a mixed system with Coal Power and Liquid Natural Gas (LNG) plants, while the PUCSL was for restricting the Power plants to LNG and other renewable sources.

He said, as a result of the disagreement, they were not in a position to implement long term Power generation plans, and the Cabinet will have to take a policy decision on the Power generation plans to be implemented.

Dr Batagoda said that, consequent to the Cabinet’s policy decision, the two institutions will be required to follow the plan.

CEB Engineers Union President Saumaya Kumarawadu told the Sunday Times that the PUCSL does not have the legal right to insist on LNG plants, as Coal Power plants too were necessary to ensure Energy security. “We should have both types of plants for security,” he added.

“We will have no option, but to stop being involved in setting up Power plants, if the PUCSL plan is approved,” he added.

He said they were also opposed to seeking a Cabinet directive to decide on the Power plants, as the CEB has its own Planning branch for such projects .

A PUCSL spokesman said they were opposed to Coal Power plants, due to environmental issues, while the LNG was more cost effective in the long term.

The PUCSL this week released a detailed report on “Electricity Supply 2020 and Beyond: Challenges and Recommendations”, which recommends short-term, medium-term and long-term solutions to ensure long-term Energy security in a sustainable manner.

http://www.sundaytimes.lk/170924/news/ministry-seeks-cabinet-mediation-to-resolve-ceb-pucsl-fallout-260696.html

Sri Lanka’s CEB meter readers show how to use unionized power

http://www.economynext.com/Sri_Lanka_s_CEB_meter_readers_show_how_to_use_unionized_power-3-8750.html

ECONOMYNEXT – Meter readers at Sri Lanka’s state-run Ceylon Electricity Board have provided an object lesson on how to cut down work using union power to earn more overtime, while working half a day, after getting permanent employment, inside sources at the power utility say.

The current administration had absorbed over 3,000 outsourced workers who came from ‘manpower agencies’ to the CEB, sharply raising their salaries.

Most of the new workers have joined a strike called by the Ceylon Electricity Employees Union (CEEU), which is backed by Sri Lanka’s leftist Janatha Vimukthi Peramuna (JVP).

Among the workers absorbed into the CEB were 1,400 metre readers; and because they lacked the basic qualification, about 600 were placed as casual workers.

Meter readers already earn over 100,000 rupees, and if the demands are granted, their monthly earnings can top 200,000 rupees, according to information that came to light in recent days. Before joining the CEB they were paid by manpower agencies on piecework rates. According to CEB officials, some read as many as 200 metres a day.

Shortage

After joining the CEB, they started operating on ‘union norms’, refusing to read more than 60 metres a day.

A top union leader is also a metre reader. Union leaders are released from work to engage in full-time union activities. The CEB then suddenly had a ‘shortage’ of metre readers. As a result, the new administration hired about 500 more workers.

They then had to be paid overtime. Metre readers are paid 1.5 times overtime on holidays and double overtime on Sundays.

CEB meter readers can now earn over 120,000 rupees a month. This is around the same salary as the entry-grade engineer who must have a university degree.

Next year, from January, all CEB employees will get a 25 percent hike, allowing meter readers to earn up to 150,000 rupees or more.

But they joined the JVP-backed strike demanding an even greater hike, with a salary based on a 1:6 formula with the CEB general manager, which means the lowest paid CEB worker should get at least one-sixth the salary of the CEB general manager.

Study overtime

In any case, CEB metre readers work only about half a day and mostly visit customer premises in the morning.

Most CEB customers are familiar with the practice where meter readers hardly turn up at 4.00 o’clock.

A senior CEB official said other workers in the CEB, technical and non-technical workers have to work a full day.

Being field staff, some meter readers do other work like driving a three-wheeler. Others use the spare time to study for internal exams and move onto higher grades.

“Because meter readers do not work a full day, they used it to study for internal examinations and pass them,” the official said. “Other CEB employees have to work a full day and do not have time to study. This is a remarkable situation.”

If the 1:6 ratio demanded by the Ceylon Electrical Workers Union is given, the basic wage of a metre readers will go up to 81,300 rupees, with earnings with overtime going up to 187,786 rupees, according to information that came to light during the strike.

After next year’s 25 percent hike, monthly earnings of a metre reader could go up to 234,733 rupees.

Sri Lanka’s state-run Sri Lanka Ports Authority also pays massive above-market salaries.

A ports minister once related the following story to journalists. He had given his salary check to the office assistant to deposit in the bank. The office assistant had come back looking troubled and asked the minister if everything was ok. The minister had asked why he was asked the question. “Amathithuma, are they cutting your salary? I am asking you because my salary is higher than yours.”
(Colombo/Sept19/2017)

CEB strike called off after compromise deal

http://www.dailymirror.lk/article/CEB-strike-called-off-after-compromise-deal–137029.html

The Ceylon Electricity Board (CEB) Workers’ Union whose strike went on for a week, had been called off a short while ago, Secretary Ranjan Jayalal said.

He said the TUs had been able to reach a compromise with the authorities leading to a win-win situation for both sides.

Mr. Jayalal told Daily Mirror that they had got written confirmation from the government that the TU demands would all be met. He said the government had promised to resolve the situation surrounding the salary anomalies of CEB employees as well.

Meanwhile, Power and Renewable Energy Minister Ranjith Siyambalapitiya, addressing a press conference today, thanked all the relevant authorities including Labour and Trade Union Relations Minister W. D. J Seneviratne for coming together to find a justifiable solution for all. (Thilanka Kanakarathna)

ලංවිම අනියම් සේවකයෝ අද නාවොත් ගෙදරම තමයි

ලංකා විදුලිබල මණ්‌ඩලයේ ලක්‍ෂ 55 ක්‌ ඉක්‌මවන පාරිභෝගික ජනතාවට දවසේ පැය 24 පුරා අඛණ්‌ඩ විදුලි සැපයුමක්‌ ලබාදීම සහතික කරනු පිණිස සේවයට කැපවීම අත්‍යාවශ්‍ය බවත් දැනට සේවයෙන් බැහැරව සිටින ලංකා විදුලිබල මණ්‌ඩලයේ අනියම්, තාවකාලික පත්වීම්ලාභී සහ පරිවාස කාලසීමාවේ පසුවන සියලුම සේවක සේවිකාවන් වහාම තම සේවා ස්‌ථානය වෙත රාජකාරි සඳහා වාර්තා කළ යුතු බවත් ලංකා විදුලිබල මණ්‌ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරි දන්වා සිටී.

http://www.divaina.com/2017/09/16/news03.html

ලංවිමට නවක සේවකයන් බඳවා ගැනීම හෙට සහ අනිද්දා – hodamagossip

විදුලිබල මණ්ඩල සේවකයින් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කර ඇති වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් ලෙස සලකා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට නවක සේවකයින් බඳවා ගැනීමට විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබේ.ඒ සඳහා වන සම්මුඛ පරීක්ෂණ හෙට (20) සහ අනිද්දා (21) පැවැත්වෙන බව එම අමාත්‍යංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කළේය.

විදුලිබල මණ්ඩල ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය ආරම්භ කළ අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයට හෙට (20) වන විට දින අටක් ගත වන අතර මේ හේතුව නිසා කොන්ත්‍රාත් හා තාවකාලික පදනම මත සිටින සේවකයින් හා විශ්‍රාමික විදුලිබල මණ්ඩල සේවකයින්ගේ සහයෝගය ඇතිව පාරිභෝගිකයින් අපහසුතාවකට ලක් නොවන පරිදි විදුලිය ලබා දීමට හැකි වූ බව එම ප්‍රකාශකයා සඳහන් කළේ ය.

මෙම වැඩවර්ජනය නිසා දිවයින පුරා වරින් වර වූ විදුලිය විසන්ධි වීම් සියයට 99ක් පමණ යථා තත්ත්වයට පත් කළ බව ත් වෙනත් දිනවලදී පැයක් ඇතුළතදී යථා තත්ත්වයට පත්වන විදුලි විසන්ධිවීම් මෙම වර්ජනය නිසා යථාතත්ත්වයට පත් කිරීමට පැය දෙක තුනක් පමණ ප්‍රමාද වූ බව ද එම ප්‍රකාශකයා සඳහන් කළේ ය.

 

Sri Lanka CEB engineers, power supers, battle to keep country lit amid attacks

ECONOMYNEXT – Sri Lanka’s power engineers and electrical superintendents have kept the nation supplied with power so far with great difficulty amid a strike called by non-technical staff for higher salaries.

A striker breaker said they have reported to work despite threats and mud-slinging campaigns.

“We can keep the generation side going, but the problem is with distribution,” a senior Ceylon Electricity Board official said.

“When breakdowns happen it is difficult to restore supply without other staff.”

There have also been reports of sabotage of transmission lines by strikers, which have cut off power to hospitals among other places.

Engineers of state-run Ceylon Electricity Board were able to keep the country supplied with power amid a strike in 2012 with the help of outsourced ‘manpower agency’ staff.

But after ‘manpower’ were absorbed to the permanent staff by President Maithripala Sirisena amid great fanfare, have now joined the strike.

Engineers, electrical superintendents, control room operators and engineering assistants have not joined the strike, and are working night and day to keep the grid energized, officials said.

Ceylon Electricity Employees Union (CEEU) connected to Sri Lanka’s Janatha Vimukthi Peramuna is taking a lead in the strike.

CEEU leader Ranjan Jayalal warned of more power failures Monday.

The union workers have put up pictures of strike breakers on facebook making derogatory references such as ‘Anurahapura thawath weda karana horikada ballek’ (this mangy cur from Anuradhapura is still working).

Female staff who reported to work have been attacked through ‘name and shame’ facebook campaigns by the strikers and mud-slinging has also started against lady engineers, CEB sources said.

“Shame! This woman has betrayed the battle, she is working today also,” a facebook.com post with a named picture of what was claimed to be a lady computer operator, working at Jaywadenepura said.

Read More:

http://www.economynext.com/Sri_Lanka_CEB_engineers,_power_supers,_battle_to_keep_country_lit_amid_attacks-3-8739-8.html

 

විදුලිය බිඳ වැටීම් සියයට 95ක් කඩාකප්පල්කාරී වැඩ

 

(විනීතා එම් ගමගේ)

විදුලි වර්ජනය අතරතුර සිදුවූ  විදුලිය බිඳ වැටීම්වලින් 95%ක්ම කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා  බව විදුලි බල ඉංජිනේරුවන්ගේ සංගමයේ විධායක කමිටු සාමාජික අතුල වන්නිආරච්චි මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය.

මෙවැනි කඩාකප්පල්කාරි ක්‍රියා වැඩිම ප්‍රමාණයක් සිදුවූයේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ යැයි ද ඔහු කීවේය.සේවයේ යෙදෙන සේවක පිරිස සමඟ හැකි උපරිම අන්දමින්  නඩත්තු කටයුතු කරන බව ඒ මහතා කියයි.

විශ්‍රාමිකයින් කිහිප දෙනකු මණ්ඩලයේ ඉල්ලීම අනුව සේවයට වාර්තා කළ බවත් සඳුදා තවත් පිරිසක් එනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන බවත් හෙතෙම පවසයි.

බලධාරීන්  වැරදි තීන්දුවක් ගෙන ඇත්නම් අධිකරණය ඉදිරියට යා හැකිව තිබියදී  ජනතාව අපහසුතාවට පත්කිරීම අනුමත කළ නොහැකි බව ද වන්නිආරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

LINK: විදුලිය බිඳ වැටීම් සියයට 95ක් කඩාකප්පල්කාරී වැඩ

 

Featured Video Play Icon

Sirasa News on CEB TU Action 14/08/2017

වෘත්තීය සමිති වල න්‍යායන් පවා බිඳ දමමින් කරන මෙවැනි කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා අපි තරයේ හෙලා දකිනවා …

Note that the Full Voice cut have been edited by the Sirasa News First team.

Spread our post in Facebook https://www.facebook.com/cebengineers/videos/701818050023790/

CEBEU Summons Emergency Meeting

CEBEU_SGM_FT_2

By Niranjala Ariyawansha
The Engineers Union of the Ceylon Electricity Board (CEBEU) has called an emergency Special General Meeting (SGM) today (11), ahead of contemplating tough trade union action over pressure being exerted by the Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) on the Cabinet Committee on Economic Management (CCEM). The PUCSL is forcing the CCEM to implement the Least Cost Long Term Generation Expansion Plan (LCLTGEP), which had been allegedly drawn up against the Electricity Act. A CEBEU source told Ceylon Today that they have convened the SGM due to the failure of the talks they had with the subject Minister, Ranjith Siyambalapitiya and Ministry Secretary Dr. Suren Batagoda last Tuesday.

The President of the CEBEU Saumya Kumarawadu said that the SGM, which is to be held at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH), will be attended by some 800 engineers. The CEBEU declared last Sunday that if the PUCSL fails to withdraw the LCLTGEP, they would resort to stern trade union action.

Kumarawadu said, with effect from yesterday, the CEBEU removed all its members from Technical Evaluation Committees (TECs) set up at some power plants. Kumarawadu added that they have still not removed their members from the TEC, set up to evaluate such plants for the 2018-2019 period. The CEBEU has already warned that if the Government fails to respond to their demands within the next three weeks, they would even proceed to remove their members from daily operations at all major power plants too.

 Ceylon Today – 11/09/17

Continue reading “CEBEU Summons Emergency Meeting”

විදුලි බිල වැඩි කරන්න ඉල්ලුවේ නෑ

විදුලි බිල ඉහළ දමන ලෙසට විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරුවන්ගේ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙන බවට ගෙන යන ප්‍රචාර සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍ය යැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය සඳහන් කරයි.

තම සංගමය පැවසූයේ මහා පරිමාණ කර්මාන්ත ශාලාවල වහලයේ සවිකර තිබෙනා සූර්යකෝෂවලින් ලබාගන්නා විදුලිය වෙනුවෙන් ගෙවනා අධික මුදල නිසා සිදුවන පාඩුව මණ්ඩලයට ලබාදෙන ලෙස පමණක් බවද එම සංගමයේ විධායක කමිටු සාමාජික ඉංජිනේරු අතුල වන්නිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේය.

කර්මාන්ත ශාලාවලින් දහවල් කාලයේදී විදුලිය ලබාගැනීම වෙනුවෙන් ඒකකයකට රුපියල් 20ක් ගෙවන බවත්, එහෙත් එම කර්මාන්ත ශාලාවට මණ්ඩලය ලබාදෙන විදුලිය වෙනුවෙන් ඒකකයකට අය කරණු ලබන්නේ රුපියල් 10 ශත 50ක මුදලක් පමණක් බවත් ඒ මහතා කියා සිටියේය.

මෙම පාඩුව ජනතාව මත පැටවී තිබෙන නිසා අදාළ පාඩුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටි බවත්, මෙම ඉල්ලීමෙන් විදුලි බිල ඉහළ නොනගින බවත් හෙතෙම වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

Ada News: http://www.ada.lk/article/275980/-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92-%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD-%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92-%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1-%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A-%E0%B6%B1%E0%B7%91-